برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Food Microbiology Lab

Lab Assistant: Ms. Mahsa Mahin Kazemi
 
Lab. Equipment
No. Device Name Model Quantity
 1.  
Scale (Precision: 0.01 G) Scaltec 1
 1.  
Optical Microscope
Nicon 1
 1.  
Stomacher Machine Circulator 1
 1.  
Autoclave Zayim Mega 1
 1.  
Oven Behdad 1
 1.  
Incubator Memmert 1
 1.  
Distilled Water Machine GFL 1
 1.  
Laboratory Water Bath Memmert 2
 1.  
Autoclave Kavosh Mega 1
 1.  
Incubator BINDER 1
 1.  
Incubator SCIENTIFIC 1
 1.  
Refrigerator Dena 1
 1.  
Shaker Fanavaran Sahand 1
 1.  
Orbital Shaker Griffin 1
 1.  
Colony Counter Quebec 1
 1.  
Hot Plate Peco 1
 1.  
Freezer (-20 ̊C) Oko-arctics 1
 1.  
Laminar Hood Class 2 (Width: 80 Cm) Fater electric 1
 1.  
Educational Microscope Nicon 1
 1.  
Research Microscope
Nicon 1
 1.  
Emergency Shower and Eye Wash Fater electric 1