برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Food Quality Control Lab

Lab Assistant: Mr. Hossein Rahmanpour
 
Lab. Equipment
No. Device Name Model Quantity
 1.  
Magnetic Hot Plate Fater Electric 1
 1.  
Lacto-Thermo-Densitometer - 1
 1.  
Homogenizer IKA 1
 1.  
Emergency Shower and Eye Wash - 1
 1.  
Incubator Shaker - 1
 1.  
Refrigerated Centrifuge - 1
 1.  
Viscometer - 1
 1.  
Geometer - 1
 1.  
pH Meter - 1
 1.  
Scale - 1
 1.  
Hood - 1