برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Ph.D. Food Science and Technology Courses

Courses Theoretical Units Practical Units Training
Food quality control testing plan 3 -  
Advanced Food Parsing 1 1  
Advanced Food Processing 3 -  
Food Chemistry 2 -  
Advanced Food Microbiology 2 1  
Advanced Food Biochemistry 2 1  
Advanced Food Rheology 2 1  
Taste and Flavor Chemistry 2 1  
Food Formulation 2 -  
Bioactive Foods 2 -  
Food Processing Modelling 2 -  
Food Quality Control Issues - 1  
Food Sciences Seminar (1) - 1  
Food Sciences Seminar (2) - 1  
Thesis - 24  
Nano Biotechnology 2 -  
Advanced Food Packaging 2 -  
Food Toxicology 2 -  
physicochemical in Food Processing 2 -  
Novel Methods in Food Analysis and Processing 1 1  
New Food Sources 2 -  
Biofilm in Food Sciences 2 -  
Medical Information Systems 0.5 0.5  
Fundamentals of English Presenting 2 -